Sekce pro poradce Online access

FlexMax Konto je flexibilní investiční program poskytující investorům maximální míru investiční svobody a potřebné flexibility pro vytvoření finanční rezervy a realizaci svých životních cílů a potřeb.

Home

Proto, abyste se stali úspěšnými investory na kapitálových trzích nepotřebujete nutně vlastnit obrovské jmění. Efektivně zhodnocovat své peněžní prostředky prostřednictvím kapitálových trhů může pomocí produktu FlexMax Konto kdokoliv bez ohledu na věk, společenské postavení či zdravotní stav.

K dosažení vytyčených investičních cílů - penze, vlastní bydlení či studium dětí, jsou důležité především tyto základní předpoklady: Zodpovědně sestavený finanční plán, disciplína, čas a pravidelnost.

Upozornění

Graf uvedený v rámci téhle internetové stránky znázorňuje výši měsíční vložené investice, kterou je potřeba investovat k dosažení konečné sumy 1 000 000 CZK při hypotetickém fixním zhodnocení 6 % p.a. Tento příklad slouží výlučně pro prezentaci možnosti složeného úročení v čase a nesmí být použit jako předpoklad zhodnocení investičního programu FlexMax Konto. Data uvedené v rámci téhle internetové stránky mají pouze informativní charakter a nepředstavují žádnou nabídku na uzavření smlouvy o investičních službách ani nabídku na úpis klienta nebo odpovědi na zde uvedené otázky. Uvedené informace nenahrazují investiční poradenství a jakékoliv případné dotazy by měly být zodpovězeny Vaším finančním poradcem, nebo se obraťte na bezplatní infolinku 800 11 11 44. Prezentované grafy a příklady jsou založeny na fiktivních datech a neobsahují informace o minulé výkonnosti investiční služby, informace o simulované historické výkonnosti investiční služby v minulosti nebo předpovědi budoucího vývoje investiční služby nebo právní či jiné zavazující informace. Jakékoliv informace o možných nebo očekávaných výnosech jsou uvedeny pouze za účelem ilustrování způsobu kalkulace hodnoty portfolia, proto negarantují jakékoliv výnosy klientovy investice. Situace modelované v dokumentu slouží pouze jako názorný příklad, mají pouze ilustrativní charakter a podléhají splnění podmínek uvedených v obchodních podmínkách a jsou stanoveny Sazebníkem poplatků. Investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto mohou kolísat; minulá výkonnost není zárukou obdobných výnosu v budoucnosti. Informace zde uvedené nezahrnují vliv poplatků, správcovských poplatků a jiných nákladů, které mohou ovlivnit výkonnost. Všechny poplatky a náklady, které mohou ovlivnit výkonnost, jsou uvedeny v Sazebníku poplatků. Hodnota investice prostřednictvím investičního programu FlexMax Konto se může zvyšovat nebo snižovat a investovaná částka není garantovaná. Před vyplněním návrhu smlouvy se ujistěte, že jste se seznámili s podmínkami produktu, včetně Sazebníku poplatků a všech informací, které se týkají investiční služby. Specifická daňová hlediska mohou záviset na individuální situaci klienta a na znění relevantních právních předpisů a mohou se v budoucnosti měnit. Veškeré dotazy proto konzultujte se svým daňovým poradcem. Poskytovatel investiční služby správy portfolia je společnost Cornhill Management, o.c.p., a.s. s registrovaným sídlem Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovenská republika (dále jen „Cornhill“). Informace byly získány Cornhill z pečlivě vybraných zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé a veškeré údaje jsou považovány za správné v době zveřejnění. Cornhill není zodpovědná za přesnost uvedených informací, které se mohou měnit bez předchozího upozornění.

© 2019 Cornhill Management